compare_arrows0

info_outline Polityka prywatności

Polityka prywatności opisuje zasady przetwarzania przeze mnie informacji na Twój temat, w tym danych osobowych.

1. Informacje ogólne Niniejsza polityka dotyczy Serwisu www, funkcjonującego pod adresem url SuperZiemia.pl Operatorem serwisu oraz Administratorem danych osobowych jest: Grzegorz Sęk Adres kontaktowy poczty elektronicznej operatora: SuperZiemia@gmail.com Operator jest Administratorem Twoich danych osobowych w odniesieniu do danych podanych dobrowolnie w Serwisie. Serwis wykorzystuje dane osobowe w następujących celach: Prowadzenie systemu komentarzy. Prowadzenie forum internetowego. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób: Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach dane, które zostają wprowadzone do systemów Operatora. 2. Wybrane metody ochrony danych stosowane przez Operatora

Operator okresowo zmienia swoje hasła administracyjne. Istotnym elementem ochrony danych jest regularna aktualizacja wszelkiego oprogramowania, wykorzystywanego przez Operatora do przetwarzania danych osobowych, co w szczególności oznacza regularne aktualizacjekomponentów programistycznych. 3. Hosting Serwis jest hostowany (technicznie utrzymywany) na serwerach operatora: OVH 4. Twoje prawa i dodatkowe informacje o sposobie wykorzystania danych W niektórych sytuacjach Administrator ma prawo przekazywać Twoje dane osobowe innym odbiorcom, jeśli będzie to niezbędne do wykonania zawartej z Tobą umowy lub do zrealizowania obowiązków ciążących na Administratorze. Dotyczy to takich grup odbiorców: osoby upoważnione przeze mnie, pracownicy i współpracownicy, którzy muszą mieć dostęp do danych osobowych w celu wykonywania swoich obowiązków, firma hostingowa, firmy obsługująca mailingi, firmy obsługująca komunikaty SMS, firmy, z którymi Administrator współpracuje w zakresie marketingu własnego, kurierzy, ubezpieczyciele, kancelarie prawne, banki, operatorzy płatności, organy publiczne. Twoje dane osobowe przetwarzane przez Administratora nie dłużej, niż jest to konieczne do wykonania związanych z nimi czynności określonych osobnymi przepisami (np. o prowadzeniu rachunkowości). W odniesieniu do danych marketingowych dane nie będą przetwarzane dłużej niż przez 3 lata. Przysługuje Ci prawo żądania od Administratora: Do dostępu do danych osobowych Ciebie dotyczących, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, oraz przenoszenia danych. Do złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w celu wykonania prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, w tym profilowania, przy czym prawo sprzeciwu nie będzie mogło być wykonane w przypadku istnienia ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Ciebie interesów, praw i wolności, w szczególności ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Na działania Administratora przysługuje skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. W stosunku do Ciebie mogą być podejmowane czynności polegające na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w celu świadczenia usług w ramach zawartej umowy oraz w celu prowadzenia przez Administratora marketingu bezpośredniego. Dane osobowe nie są przekazywane od krajów trzecich w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych. Oznacza to, że nie przesyłam ich poza teren Unii Europejskiej. 5. Informacje w formularzach Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika, w tym dane osobowe, o ile zostaną one podane. Serwis może zapisać informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP). Serwis, w niektórych wypadkach, może zapisać informację ułatwiającą powiązanie danych w formularzu z adresem email użytkownika wypełniającego formularz. W takim wypadku adres e-mail użytkownika pojawia się wewnątrz adresu url strony zawierającej formularz. 6. Logi Administratora Informacje zachowaniu użytkowników w serwisie mogą podlegać logowaniu. Dane te są wykorzystywane w celu administrowania serwisem.